SERWIS: fer.org.pl projekty aktualne rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZE艃
 

23 kwietnia 2018
Turystyka w Ad偶arii

mala fotka

TYTU艁

Turystyka w Ad偶arii - wdro偶enie elementów Regionalnej Strategii Rozwoju Autonomicznej Republiki Ad偶arii poprzez wsparcie rozwoju sektora turystyki oraz zwi臋kszenie zaanga偶owania spo艂ecznego w proces zarz膮dzania Parkiem Narodowym Machakhela

SKRÓT

Projekt w sposób kompleksowy i trwa艂y wspiera rozwój sektora turystyki Gruzji w oparciu o unikatowe w skali 艣wiata zasoby przyrodnicze Ad偶arii i PN Matchakhela – ekosystem lasu kolchidzkiego. Poprzez wdro偶enie planu komunikacji z mieszka艅cami, pilota偶owe inicjatywy lokalne, uruchomienie punktu informacyjnego, szkolenia i warsztaty dotycz膮ce rozwoju oferty turystycznej, transfer wiedzy, realizacj臋 modelowej infrastruktury i szerok膮 promocj臋 (materia艂y, wydarzenia, media) realizuje priorytety polityki rozwoju regionalnego.

CELE

·         Rozwój d艂ugofalowej wspó艂pracy pomi臋dzy lokaln膮 spo艂eczno艣ci膮, w艂adzami lokalnymi oraz administracj膮 Parku Narodowego, stworzenie Strategii Komunikacji maj膮cej na celu d艂ugofalow膮 wspó艂prac臋 mi臋dzysektorow膮 i zwi臋kszaj膮c膮 poziom wspó艂decydowania i wspó艂uczestnictwa

·         Rozwój sektora us艂ug turystycznych i produktów lokalnych oraz poprawa sytuacji ekonomicznej mieszka艅ców poprzez inspirowanie oraz podnoszenie ich umiej臋tno艣ci, sprzyjanie wzrostowi aktywno艣ci i umiej臋tno艣ci osób zaanga偶owanych w rozwój lokalnej turystyki i oferty produktów lokalnych (poprzez szkolenia dla osób zainteresowanych rozwojem dodatkowej oferty turystycznej zwi膮zanej ze zrównowa偶on膮 produkcj膮 i agroturystyk膮, szkolenia dla przewodników, zaawansowane szkolenia z zakresu rozwoju oferty biznesowej w turystyce oraz rozwoju lokalnego r臋kodzie艂a, realizacj臋 pilota偶owych inicjatyw (zakup sprz臋tu, wyposa偶enia, narz臋dzi, materia艂ów do remontu, etc.), zorganizowanie oraz uruchomienie bazaru produktu lokalnego,

·          Zwi臋kszenie atrakcyjno艣ci turystycznej Parku Narodowego przy jednoczesnej ochronie jego walorów poprzez zrealizowanie elementów infrastruktury turystycznej (m.in. 艂awo-sto艂y, wiaty, miejsce biwakowe z turystycznym prysznicem), wytyczenie i oznaczenie w terenie przebiegów 2 szlaków kanalizuj膮cych ruch turystyczny oraz zakupienie niezb臋dnego wyposa偶enia jak lornetki, 艣piwory, hamaki, etc. (sprz臋t wypo偶yczany b臋dzie turystom korzystaj膮cym z us艂ug przewodnickich), uruchomienie punktu informacyjnego w budynku siedziby Parku,

·         Wzmocnienie rozpoznawalno艣ci regionu poprzez promocj臋 oferty zrównowa偶onej turystyki m.in. poprzez wydanie mapy oraz ulotek informacyjnych (materia艂y dystrybuowane b臋d膮 w punkcie informacyjnym powsta艂ym przy PN oraz innych punktach informacyjnych regionu), organizacj臋 wizyty studyjnej w Parku dla dziennikarzy i operatorów turystycznych, organizacj臋 wydarze艅 promocyjnych jak Festiwal Produktu Lokalnego

·         Przekazanie dobrych praktyk i rozwi膮za艅 w zakresie wspierania lokalnej przedsi臋biorczo艣ci w oparciu o przyrodnicze zasoby regionu, pokazanie praktycznych rozwi膮za艅 stosowanych przez lokalnych przedsi臋biorców do rozwoju swojego biznesu w ramach marki lokalnej, zaprezentowanie sposobów wykorzystania potencja艂u regionu i jego mieszka艅ców do stworzenia produktu turystycznego oraz polepszenia sytuacji ekonomicznej regionów (organizacja wizyty studyjnej w Polsce).

DZIA艁ANIA ZREALIZOWANE W 2019 roku

Wraz z partnerami:

1) utworzyli艣my infrastruktur臋 turystyczn膮 w Parku Narodowym Machakhela

 •     oznaczyli艣my 2 szlaki turystyczne - 艂膮cznie ok. 26 km;
 •     przygotowali艣my miejsce campingowe dla potrzeb turystów  - prysznice, miejsce pod ognisko, toalety;
 •     stworzyli艣my punkt widokowy na dolin臋 Machakhela;

2) wyposa偶yli艣my Park Narodowy w sprz臋t wspomagaj膮cy organizacj臋 ruchu turystycznego – m.in. namioty, 艣piwory, hamaki etc.
3) opracowali艣my Strategi臋 Komunikacji pomi臋dzy Parkiem Narodowym Machakhela a lokaln膮 spo艂eczno艣ci膮
4) stworzyli艣my materia艂y promocyjne dla regionu – w tym mapa oraz broszury informacyjne;
5) utworzyli艣my 6 grup ekorozwoju wsi na terenie otuliny Parku Narodowego Machakhela – ka偶da z grup to aktywni mieszka艅cy chc膮cy dzia艂a膰 na rzecz swoich spo艂eczno艣ci;
6) wyposa偶yli艣my w sprz臋t punkt informacyjno konsultacyjny dla turystów i mieszka艅ców, dzia艂aj膮cy przy administracji Parku Narodowego;
7) zorganizowali艣my szkolenia dla przysz艂ych przewodników turystycznych i osób chc膮cych rozwija膰 potencja艂 turystyczny regionu  - 21 spotka艅;
8) zorganizowali艣my wizyt臋 studyjn膮 prezentuj膮c膮 dobre praktyki zwi膮zane z rozwojem turystyki i produktu lokalnego na Dolnym 艢l膮sku (na przyk艂adzie Doliny Baryczy, Wrzosowej Krainy i Karkonoszy). 

 

OKRES REALIZACJI
Kwiecie艅 2018 do grudzie艅 2019

KONTAKT
k.zaremba@eko.org.pl

DOFINANSOWANIE

Projekt wspó艂finansowany w ramach polskiej wspó艂pracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

 

(projekty, aktualne rozdz1 )
 1. Przyrodnicze w臋dr贸wki po Powiecie Wroc艂awskim. Zaj臋cie edukacyjne EkoCentrum Wroc艂aw
 2. Dla pszcz贸艂 鈥 transgraniczna wsp贸艂praca na rzecz zachowania siedlisk pszcz贸艂 i dzikich owad贸w zapylaj膮cych
 3. DOBRA ATMOSFERA - DOLNO艢L膭SKA KAMPANIA EKOEDUKACYJNA
 4. Fundacja Batorego 鈥 wsparcie instytucjonalne
 5. Turystyka w Ad偶arii
 6. Program Naturalnie Wroc艂aw
 7. Rolnictwo Wspierane Spo艂ecznie 鈥 wsp贸lny program treningowy
 8. DRZEWA DLA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY EUROPY
 9. 鈥瀂nani i lubiani s膮siedzi鈥. Zaj臋cia edukacyjne EkoCentrum Wroc艂aw
 10. OBYWATEL NA STRA呕Y DRZEW
prawa autorskie: TERRA login